ร่วมใจให้บริการมารดาคลอดปลอดภัย ลดภาวะตกเลือดหลังคลอด
พัฒนาระบบงานบริการการป้องกันภาวะBirth asphyxiaในทารกแรกเกิด
ผลงาน วิจัย R2R เรื่อง อ้อมกอดมหัศจรรย์
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
นวัตกรรมแกลลอน 3 สลึง
การพัฒนาระบบคลินิกหอบหืด โรงพยาบาลโนนสัง
การพัฒนาระบบการเก็บอุปกรณ์สายออกซิเจน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร
การพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การวิเคราะห์หากลุ่มอายุที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด (ช่วงอายุ)
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
CQI แนวทางการให้ยาป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด