ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ รพ.โนนสัง ประจำปีงบ 2565 [ 28-09-2564 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปี2565 [ 17-09-2564 ]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2565 [ 13-09-2564 ]
ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดปี2565 [ 14-09-2564 ]
ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปี2565 [ 14-09-2564 ]
ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2564 [ 2-09-2564 ]
แบบ สขร. เดือนสิงหาคม 2564 [ 2-09-2564 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2-09-2564 ]
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ก.ค. - ก.ย. 64 [ 2-09-2564 ]
รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 1-09-2564 ]
เรื่อง แบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2564 [ 31-08-2564 ]
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 สขร.1 [ 1-07-2564 ]
การอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต [ 13-6-2564 ]
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13-6-2564 ]
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 1-6-2564 ]
การดำเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต [ 1-6-2564 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 64 [ 1-6-2564 ]
แบบรายงาน สขร. เดือน เมษายน 2564 [ 5-5-2564 ]
แบบรายงาน สขร.เดือน มีนาคม 2564 [ 1-4-2564 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 64 [ 10-6-2564 ]
ใบสำคัญเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 64 [ 10-6-2564 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 8-6-2564 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 19-4-2564 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 29-3-2564 ]
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15-3-2564 ]
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ [ 15-3-2564 ]
ขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ [ 15-3-2564 ]
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15-3-2564 ]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 15-3-2564 ]
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2019 [ 15-3-2564 ]
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 15-3-2564 ]
คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน Covid 19 [ 15-3-2564 ]
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 15-3-2564 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14-3-2564 ]
บันทึกข้อความลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14-3-2564 ]
แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14-3-2564 ]
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14-3-2564 ]
บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ 14-3-2564 ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเว็ฐไซต์ [ 14-3-2564 ]
รายงานผลการติดตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ 14-3-2564 ]
คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ 14-3-2564 ]
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ 14-3-2564 ]
ประกาศโรงพยาบาลโนนสังเรื่องนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14-3-2564 ]
ใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 14-3-2564 ]
ใบสำคัญเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 [ 14-3-2564 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 [ 14-3-2564 ]
ช่องทางการร้องเรียน [ 14-3-2564 ]
รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน [ 14-3-2564 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563 [ 14-3-2564 ]
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 14-3-2564 ]
หนังสือเชิญกลั่นกรองจังหวัด [ 14-3-2564 ]
หนังสือเชิญประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 14-3-2564 ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 14-3-2564 ]
แบบรายงาน สขร 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1-3-2564 ]
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูปและพัสดุใช้สิ้นเปลือง [ 23-2-2564 ]
แบบรายงาน สขร1 เดือน มกราคม 2564 [ 1-2-2564 ]
แบบรายงาน สขร1 เดือน ธัธันวาคม 2563 [ 4-1-2564 ]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 [ 23-12-2563 ]
ประกาศการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [ 23-12-2563 ]
บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในระดับดีเด่นดีมากขึ้นเว็บไซต์ [ 23-12-2563 ]
ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบ ต.ค. 63 [ 23-12-2563 ]
ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบ เมษายน 2563 [ 23-12-2563 ]
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน [ 23-12-2563 ]
แผนเงินบำรุง ปี2564 [ 23-12-2563 ]
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23-12-2563 ]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 [ 23-12-2563 ]
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 23-12-2563 ]
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง [ 23-12-2563 ]
นโยบายผู้บริหาร [ 23-12-2563 ]
บันทึกข้อความขออนุญาตนำแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเว็บไซต์ [ 23-12-2563 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน [ 23-12-2563 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 23-12-2563 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ [ 23-12-2563 ]
ใบสำคัญการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรม [ 23-12-2563 ]
บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจบนเว็บไซต์ [ 23-12-2563 ]
คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ - ปลดประกาศ [ 23-12-2563 ]
บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ [ 23-12-2563 ]
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ [ 23-07-2563 ]
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ [ 13-07-2563 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2563 [ 01-06-2563 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน เมษายน 2563 [ 01-05-2563 ]
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 [ 01-04-2563 ]
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 02-03-2563 ]
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 [ 03-02-2563 ]
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 [ 02-01-2563 ]
แนวทางการบริหารที่เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 14-03-2563 ]
มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 14-03-2563 ]
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 14-03-2563 ]
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนจริยธรรม [ 14-03-2563 ]
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ [ 14-03-2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562.pdf [ 14-03-2563 ]
แนวทางการสำรวจลูกน้ำยุงลาย [ 14-03-2563 ]
คู่มือแนวทางการดำเนินงานไข้เลือดออก [ 14-03-2563 ]
กระบวนการให้บริการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลโนนสัง [ 14-03-2563 ]
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ [ 13-03-2563 ]
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (2) [ 13-03-2563 ]
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (1) [ 13-03-2563 ]
การประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 12-03-2563 ]
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 12-03-2563 ]
มาตรการการป้องก้นการรับสินบน [ 12-03-2563 ]
การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน [ 12-03-2563 ]
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 13-03-2563 ]
ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก [ 13-03-2563 ]
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ [ 12-03-2563 ]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 [ 12-03-2563 ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน [ 12-03-2563 ]
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 12-03-2563 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอร่าคาจ้างเหมาปรับปรุงบริหารจัดการโปรแกรม HOSxP [ 28-02-2563 ]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างค่าปรับปรุงระบบHosXp [ 17-02-2563 ]
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบHosXp [ 17-02-2563 ]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมHosXp [ 18-02-2563 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 02-12-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2562 [ 01-11-2562 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 [ 16-10-2562 ]
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 04-10-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน กันยายน 2562 [ 02-10-2562 ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซต์และคำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด ปลดประกาศข้อมุลข่าวสาร ฯลฯ ปีงบประมาณ 2563 [ 01-10-2562 ]
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 [ 30-09-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน สิงหาคม 2562 [ 02-09-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน กรกฎาคม 2562 [ 01-08-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน มิถุนายน 2562 [ 01-07-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน พฤษภาคม 2562 [ 03-06-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน เมษายน 2562 [ 02-05-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน มีนาคม 2562 [ 01-04-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 01-03-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน มกราคม 2562 [ 01-02-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน ธันวาคม 2561 [ 03-01-2562 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2561 [ 01-11-2561 ]
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561 [ 03-12-2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 05-09-2562 ]
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลโนนสัง ปีงบประมาณ 2563 [ 05-09-2562 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 02-09-2562 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลโนนสัง ปีงบประมาณ 2563 [ 29-08-2562 ]
เรื่องแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลโนนสัง ประจำปี 2562 [ 02-09-2562 ]
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ [ 29-08-2562 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด Inveter จำนวน 18 เครื่อง [ 04-07-2562 ]
ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศInverter 18 เครื่อง [ 02-07-2562 ]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศInverter 18 ชุด [ 02-07-2562 ]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ [ 24-05-2562 ]
ประกาศยกเลิกผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ [ 24-05-2562 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ [ 22-05-2562 ]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ [ 22-05-2562 ]
ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ [ 07-05-2562 ]
ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ [ 07-05-2562 ]
ประกวดราคา e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ [ 07-05-2562 ]
ประกวดราคา e-bidding ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ [ 07-05-2562 ]
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 22 รายการ [ 03-05-2562 ]
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ [ 03-05-2562 ]
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 25-03-2562 ]
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 [ 25-03-2562 ]
รายงานการประชุมชชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 25-03-2562 ]
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25-03-2562 ]
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25-03-2562 ]
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปี2562 [ 25-03-2562 ]
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 [ 25-03-2562 ]
โครงการลดปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 [ 25-03-2562 ]
คู่มือแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด [ 25-03-2562 ]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25-03-2562 ]
การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 25-03-2562 ]
การดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่อยงาน [ 25-03-2562 ]
โครงการลดปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ [ 21-03-2562 ]
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ปลดประกาศข้อมูลข่าวสาร [ 28-12-2561 ]
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2562 [ 28-12-2561 ]
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-แบบ-สขร.๑-ประจำปีงบประมาณ-2562 [ 28-12-2561 ]
รายงานผลการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2562 [ 28-12-2561 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28-12-2561 ]
ประกาศแผนจัดหา solar rooftop [ 18-12-2561 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 84 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding [ 12-12-2561 ] >
ราคากลางรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 [ 14-09-2561 ]
ราคากลางจ้างเหมาทำสะอาด ปีงบประมาณ 2562 [ 10-09-2561 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13-09-2561 ]
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11-09-2561 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) [ 20-08-2561 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน [ 02-08-2561 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (รายวัน) [ 26-7-2561 ]
ประกาศโรงพยาบาลโนนสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) [ 20-7-2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ [ 6-2-2561 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) [ 5-2-2561 ]
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25-1-2561 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) [ 23-1-2561 ]
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26-12-2560 ]
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 22-12-2560 ] <
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2561 (70% + 20% + 10%) [ 20-12-2560 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า125 ปอนด์ [ 25-12-2560]
สเปคและราคากลางเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ [ 14-12-2560 ]
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า อุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14-12-2560 ]
ยกเลิก ซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ โดยวิธี e-market [ 13-12-2560 ]
ประกาศจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ โดยวิธี e-market [ 13-12-2560 ]
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลโนนสัง [ 3-8-2560 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 (งบ 90%) [ 21-4-2560 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 (งบ 10%) [ 21-4-2560 ]
สรุปแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2560 [ 20-4-2560 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม เหลือจากปี 2559 ลงไป [ 18-4-2560 ]
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน อำเภอโนนสัง [ 4-4-2560 ]
สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ [ 4-4-2560 ]
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน [ 29-8-2559 ]
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย [ 29-8-2559 ]
สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม [ 1-8-2559 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว [ 26-7-2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 26-7-2559 ]
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับเคลื่อนย้ายทารกแรกคลอด (Transport Incubator) [ 15-7-2559 ]
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 15-7-2559 ]
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย [ 21-9-2558 ]
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลโนนสัง [ 3-9-2558 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายอากาศอาคารผู้ป่วยนอก [ 12-6-2558 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกายภาพบำบัด [ 11-6-2558 ]
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ [ 8-6-2558 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ รพ.สต. 12 แห่ง [ 28-5-2558 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ [ 22-5-2558 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด [ 1-5-2558 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ [ 1-5-2558 ]
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง [ 25-3-2558 ]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) [ 23-3-2558 ]
การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 26-2-2558 ]
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย [ 25-2-2558 ]
สอบราคาจ้าง จ้างเหมาความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลโนนสัง [ 15-1-2558 ]
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดใบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด [ 9-9-2557 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในหอผู้ป่วยใน ด้วยระบบปรับอากาศโดยใช้ไอน้ำ [ 9-9-2557 ]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 KVA. [ 8-7-2557 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในหอผู้ป่วยใน และห้องแยกโรค [ 23-6-2557 ]
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใยแก้วนำแสง (Fiber optic) [ 17-6-2557 ]
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 KVA. [ 17-6-2557 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ 17-6-2557 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 18-4-2557 ]
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (รถบัส) [ 11-4-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ช่วยเหลือคนไข้) [ 14-11-2556 ]
ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ช่วยเหลือคนไข)้ [ 6-11-2556 ]
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า [ 18-10-2556 ]
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำบริสุทธิ์ หน่วยไตเทียม และตกแต่งภายในอาคารไตเทียม [ 16-09-2556 ]
ดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่มของ Cup เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ครับ... [ 17-07-2556 ]
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล [ 14-01-2556 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 14-01-2556 ]
ขยายเวลาในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล [ 14-01-2556 ]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 14-01-2556 ]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล [ 14-01-2556 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 14-01-2556 ]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 14-01-2556 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 14-01-2556 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 14-01-2556 ]