ภาพรวมคุณภาพโรงพยาบาล :: [[อยากรู้ใช่มั้ยล่ะลองคลิกที่นี่ดูสิ มีคำอธิบาย]]
Average Adjust RW >
ช่วงวันที่  ถึง
(คลิกเลือกปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้จ๊ะ)
= ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยใน(Adj RW)/จำนวนผู้ป่วยใน
[อยากรู้กดประมวลผลดู]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ รพ.โนนสัง ประจำปีงบ 2565 [ 28-09-2564 ]

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปี2565 [ 17-09-2564 ]

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2565 [ 13-09-2564 ]

ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดปี2565 [ 14-09-2564 ]

ประกาศแผนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปี2565 [ 14-09-2564 ]

ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 2564 [ 2-09-2564 ]

แบบ สขร. เดือนสิงหาคม 2564 [ 2-09-2564 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2-09-2564 ]

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ก.ค. - ก.ย. 64 [ 2-09-2564 ]

รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 1-09-2564 ]

เรื่อง แบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2564 [ 31-08-2564 ]

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 สขร.1 [ 1-07-2564 ]

การอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต [ 13-6-2564 ]

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13-6-2564 ]

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 13-6-2564 ]

การดำเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต [ 13-6-2564 ]

                 ระบบงานเวชระเบียน
ระบบงานซักประวัติ
ระบบงานห้องแพทย์ตรวจ
ระบบงานชันสูตร (LAB)
ระบบงานรังสี (X-Ray)
ระบบงานห้องฉุกเฉิน
ระบบงานวางแผนครอบครัว
ระบบงานทันตกรรม
ระบบงานแพทย์แผนไทย
ระบบงานห้องคลอด
ระบบงานผู้ป่วยใน
ระบบงานโภชนาการ
ระบบงานเภสัชกรรม
ระบบงานห้องชำระเงิน